INTEGRITETSPOLICY MÖLLER BIL SVERIGE AB OCH VOLKSWAGEN GROUP SVERIGE AB


BAKGRUND OCH SYFTE


Volkswagen Group Sverige AB, 556084-0968, är svensk generalagent och importör av bilmärkena Volkswagen Personbilar, Skoda, SEAT, Audi, Porsche och Volkswagen Transportbilar. Volkswagen Group Sverige AB ingår den tyska Volkswagen-koncernen.


Möller Bil Sverige AB, 556298-7510 är auktoriserad återförsäljare av bilmärkena Volkswagen Personbilar, Skoda, SEAT, Audi, CUPRA och Volkswagen Transportbilar .


Volkswagen Group Sverige AB (även kallat ”vi” eller ”oss”) och Möller Bil Sverige AB (även kallat ”auktoriserad återförsäljare”, ”oss” eller ”vi") är gemensamt personuppgiftsansvariga och vi värnar om din personliga integritet och i denna integritetspolicy redogör vi för hur vi gör detta. Policyn har följande innehåll:


1. Bakgrund och syfte


2. Dina rättigheter


3. I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?


4. Hur får vi information om dig?


5. Hur använder vi information om dig?


6. Hur länge sparas informationen?


7. Vilka kan vi komma att dela din information med?


8. Kontaktuppgifter


Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder: 


• behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (”avtal”),


• behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet vi har enligt en annan lag (”rättslig förpliktelse”),


• behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen och dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (”intresseavvägning”), eller


• i vissa specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till den aktuella behandlingen (”samtycke”).


I de allra flesta fallen utgörs den rättsliga grunden av avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall förutsätter dock vår behandling ditt samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för den aktuella behandlingen innan den påbörjas. 


Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@vwgroup.se. 


Nedan redogör vi dels för de ”berättigade ändamål” som vi samlar in dina personuppgifter för, dels enligt vilken rättslig grund vi gör detta.


DINA RÄTTIGHETER


Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Mer information om dina rättigheter finns här:


1. Rätt till information


2. Korrekta uppgifter


3. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)


4. Rätt till begränsning av behandling


5. Dataportabilitet


6. Rätt att göra invändningar


7. Klagomål


8. Skadestånd


Rätt till information


Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. En sådan begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Dataskydd”.


Volkswagen Group Sverige AB


Hantverksvägen 9 Hovsjö 


151 65 Södertälje


För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.


Korrekta uppgifter


Vi försöker hela tiden se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om vi upptäcker felaktiga eller ofullständiga uppgifter, försöker vi att korrigera dem alternativt ta bort dem.


Om uppgifter rättas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har delat din information med om rättelsen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Din rätt till information medför att du har rätt att få veta vilka vi delat din information med.


Rätten att bli glömd


Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss. När kundförhållandet upphört, kommer vi att radera dina personuppgifter inom 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (till exempel enligt bokföringslagen).


Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall:


• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för


• Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket


• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas


• Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse


• Om personuppgifterna har behandlats olagligt


• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet


Om uppgifter raderas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Du har även rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.


Begränsad åtkomst


Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.


Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.


När begränsningen upphör ska du informeras.


Dataportabilitet


Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat. 


Rätt att göra invändningar


Den registrerade har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av hans eller hennes personuppgifter.


Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas efter en intresseavvägning.


Om den registrerade invänder mot en sådan behandling, får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.


Den enskilde har alltid rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.


Klagomål


Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.


Skadestånd


En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.


Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.


I VILKA SITUATIONER BEHÖVER VI BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?


Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande situationer:


1. Tillhandahållande av våra produkter och tjänster:


a) Ägare av en bil av våra märken


b) Kund till auktoriserade återförsäljare och verkstäder


c) Tjänstebilsförare


d) Visat intresse för våra produkter eller tjänster


e) Provkörning


f) Kundservice-ärende


g) Informationssäkerhet och beivrande av missbruk


2. Kommunikation om produkter och tjänster


3. Utveckling av produkter och tjänster


4. Marknadsföring


5. Besök på våra webbplatser


a) Nyhetsbrev


b) Säkerhet och prestanda


6. Kontakt via sociala media


7. Lediga tjänster


Tillhandahållande av våra produkter eller tjänster


För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:


• äger en bil av något av våra märken


• är kund till [en av våra auktoriserade återförsäljare eller verkstäder]


• har något av våra märken som tjänstebil


• varit i kontakt med vår Kundservic


Ägare – person som äger en bil av våra märken


Även om du inte köpt din bil av [en av våra auktoriserade återförsäljare] eller servat den hos [någon av våra auktoriserade verkstäder], kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att kunna leva upp till våra skyldigheter som följer av gällande produktansvarslagstiftning. Vi kan med andra ord ha en skyldighet att kontakta dig. För sådana kontakter inhämtar vi ditt namn och din adress från Transportstyrelsen.


För att uppfylla krav som återfinns i gällande produktansvarslag, kan vi bli skyldiga att kontakta dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför rättslig förpliktelse. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter så länge som vi har ett ansvar under gällande produktansvarslag.


Kund till [en auktoriserad återförsäljare eller en auktoriserad verkstad]


Om du köpt din bil av [en auktoriserad återförsäljare] eller om [någon av våra auktoriserade verkstäder] utfört arbete på din bil, kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna:


• identifiera dig som kund, 


• fullfölja vårt avtal med dig om leverans av produkter och tjänster


• för att hantera klagomål och reklamationer, 


• i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. 


De uppgifter vi kan komma att behandla är kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer), födelsedatum, personnummer, uppgifter om din bil (registreringsnummer, chassinummer, inköpsdatum, servicehistorik m.m.), uppgifter om dina köp och användning av våra produkter och tjänster (kundpreferenser, inställningar, köphistorik och användande). Tjänster kan t.ex. vara lösningar för uppkopplade bilar och Mina sidor.


De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du köpt. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför fullgörandet av avtalet med dig.


Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som du är kund samt 12 månader därefter.


Tjänstebilsförare – person som kör en tjänstebil


Om din arbetsgivare tillhandahåller dig en tjänstebil genom [en av våra auktoriserade återförsäljare] kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna:


• identifiera dig som kund, 


• fullfölja vårt avtal med din arbetsgivare och dig som förare om leverans av produkter och tjänster


• för att hantera klagomål och reklamationer, 


• i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med din arbetsgivare och dig som förare. 


De uppgifter vi kan komma att behandla är kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) personnummer, uppgifter om din bil (registreringsnummer, chassinummer, inköpsdatum, servicehistorik m.m.), uppgifter om dina köp och användning av våra produkter och tjänster (kundpreferenser, inställningar, köphistorik och användande). Tjänster kan t.ex. vara lösningar för uppkopplade bilar och Mina sidor.


De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du köpt. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför fullgörandet av avtalet med din arbetsgivare och dig som förare.


Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som din arbetsgivare äger eller leasar bilen samt 12 månader därefter, såvida vi inte fått information om att du inte längre nyttjar förmånen varvid vi kommer att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter omgående.


Visat intresse för våra produkter eller tjänster


För att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:


• har efterfrågat en offert på en bil via ett av våra varumärkens webbplatser, eller hos [någon av våra auktoriserade återförsäljare eller verkstäder].


• har lämnat din information till oss i samband med ett event som vi eller [någon av våra auktoriserade återförsäljare] arrangerat eller deltagit i.


De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, vanligen kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer.


För att vi ska kunna marknadsföra våra produkter och tjänster, utgår vi från att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte omfattas av vår behandling. Den rättsliga grunden för behandlingarna är därför intresseavvägning.


Har du efterfrågat/fått en offert, kommer vi att spara dina uppgifter i 12 månader från och med din förfrågan. Har du lämnat dina uppgifter vid förfrågningar via webbplats eller i samband med event, kommer vi att spara dina uppgifter i 3 månader från det att du lämnade dem till oss.


Provkörning


Inför provkörningar kan vi komma att behandla den information som återfinns på ditt körkort, däribland ditt personnummer. I samband med provkörningen görs en körkortskontroll för att kontrollera körkortets giltighet.


Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, varför den rättsliga grunden är fullgörande av avtal. 


Har du bokat en provkörning, kommer vi att spara dina körkortsuppgifter i 3 månader efter genomförd provkörning.


Kundservice-ärenden


Om du kontaktar vår Kundservice, behöver vi kunna identifiera dig som kund och vi kommer i många fall behöva uppgifter om din bil för att kunna hantera reklamationer, klagomål och frågor. De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, såsom kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och bilens registreringsnummer. 


Om vi tar emot ett klagomål från någon, skapar vi ett ärende som innehåller information om klagomålet. Ärendet innehåller normalt såväl den klagandes identitet som identiteten för övriga personer som berörs av klagomålet.


Vi måste oftast avslöja den klagandes identitet till den som klagomålet rör. Detta är oundvikligt när riktigheten av en persons agerande är föremål för ett klagomål. Om en klagande inte vill att information som identifierar honom eller henne avslöjas, kommer vi att försöka respektera detta. Det kan dock vara omöjligt att behandla ett klagomål på anonym grund.


De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla information om den produkt eller tjänst du köpt eller för att avhjälpa fel. Vår skyldighet att avhjälpa fel kan dels framgå av avtal, dels av lag inklusive konsumentskyddslagstiftning. Rättslig grund för behandlingen kan därför vara både fullgörande av avtal som rättslig skyldighet. 


Från tid till annan kan telefonsamtal till vår kundtjänst komma att spelas in i utbildningssyfte. Information om detta kommer att ges innan samtalet kopplas fram till vår kundtjänst. Inspelningarna kommer att sparas under 3 veckor.


Har du fått ett ärende registrerat av vår kundtjänst, kommer vi att spara dina uppgifter under hela handläggningstiden samt tre månader därefter. 


Informationssäkerhet och beivrande av missbruk.


Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerhet för alla våra produkter och tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för de tjänster som vi tillhandahåller. Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier. De uppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är till exempel IP-adresser och information om din dator eller mobila enhet. 


Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna, varför den rättsliga grunden är fullgörande av avtal. 


Vi kommer att spara dessa uppgifter i 3 månader.


Kommunikation om produkter och tjänster


Vi kan komma att behandla personuppgifter när vi behöver kommunicera med dig för att tillhandahålla serviceinformation eller uppdateringar av produkterna och tjänsterna vi enligt avtal tillhandahåller dig. Vi behandlar även personuppgifter när du kontaktar vår kundtjänst.


Vi kan även komma att behandla uppgifter som vi från tid till annan separat samlar in från dig, till exempel om du valt att svara på en kundersökningsenkät som vi skickat till dig.


Våra berättigade intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra produkter och tjänster och dess tillgänglighet samt för att förbättra våra produkter och tjänster. I samband med sådan behandling, kan vi komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter om vilka produkter och tjänster du använder.


Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.


Utveckling av produkter och tjäns


Vi behandlar personuppgifter för att utveckla vår verksamhet i form av våra produkter och tjänster. För sådana ändamål kan vi komma att sammanställa statistik för analysbehov.


Våra berättigade intressen för sådan behandling är att optimera våra produkter och tjänster för våra kunder. För att tekniskt kunna genomföra detta kan vi komma att använda kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Vi kommer även att behandla uppgifter om din dator eller mobila enhet, t.ex. version och modell.


Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.


Marknadsföring


Vi behandlar olika slags personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, sms, telefon, e-post och via våra webbplatser. 


För att du ska ha möjlighet att säga upp prenumerationen på ett visst e-postnyhetsbrev eller liknande utskick, kommer det att finnas anvisningar i varje utskick om hur du kan gå tillväga för att avböja framtida kommunikation. 


Våra berättigade intressen för sådan behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter eller tjänster. Vi kan därför komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) samt demografiska uppgifter (kön, ålder och postnummer) samt uppgifter om vilka produkter eller tjänster du använder.


Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.


Besök på våra webbplatser


När någon besöker vår webbplats använder vi tredjepartstjänst(er) för att samla in information och detaljer om besökarnas beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Denna information behandlas utan att någon identifieras. Vi gör inte några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats och vi tillåter inte heller att tredjepartstjänsten gör det. Om vi vill samla personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att informera om detta i förväg. Vi kommer i så fall att redogöra för när vi kommer att samla in personuppgifter och förklara vad vi tänker göra med dem.


Användning av cookies 


Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookie-policy


Nyhetsbrev


Vi samlar statistik kring öppnandet av e-post och denna hjälper oss att övervaka och förbättra vårt nyhetsbrev. De uppgifter vi kan komma att behandla är din e-postadress. 


Är du kund, kan den rättsliga grunden för vårt utskick vara en intresseavvägning. Du kan även ha lämnat ditt samtycke till mottagande av nyhetsbrev i samband med ett event eller i annan kontakt med oss eller [någon av våra auktoriserade återförsäljare eller verkstäder]. Oavsett vilken rättlig grund vår behandling vilar på, så har du rätt att när som helst avböja fler utskick genom att meddela oss detta.


Din e-postadress behandlas för ovanstående syfte till dess att du avböjer fler framtida utskick.


Sociala media


Om du skickar oss ett meddelande via sociala medier, kommer meddelandet att lagras i 3 månader. Meddelandet kommer inte att delas med några andra företag eller organisationer.


Lediga tjänster


Den information som du lämnar till oss i samband med en eventuell ansökan om anställning kommer bara att användas för att: 


• utvärdera din ansökan


• för att kontakta dig 


• för att uppfylla legala krav.


Vi kommer inte att dela någon av de uppgifter som du lämnar under rekryteringsprocessen med någon tredje part i marknadsföringssyfte. Vi kommer inte heller lagra några av dina uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 


Den information som du lämnar kommer att lagras säkert av oss och/eller våra personuppgiftsbiträden.


Vilken information ber vi om och varför?


Vi samlar inte in mer information än vad vi behöver för att uppfylla våra angivna syften och kommer inte att spara den längre än vad som är nödvändigt.


Den information vi frågar efter används sedan för att bedöma din lämplighet för anställning. Du behöver inte ange vad vi ber om, men det kan påverka din ansökan om du inte gör det.


Ansökningsfas


Om du ansöker om anställning och använder vårt online-ansökningssystem, kan dina uppgifter komma att samlas in av en rekryteringskonsult för vår räkning.


Vi kommer att be dig att dela med dig av personuppgifter, inklusive namn och kontaktuppgifter. Vi kommer också att fråga om din tidigare erfarenhet och utbildning som är relevanta för den anställning du har sökt.


Om rekryteringsprocessen slutar med att vi inte erbjuder dig anställning, kan vi komma att fråga om du vill att dina uppgifter får sparas av oss för eventuella framtida rekryteringar i 12 månader från avslutad rekryteringsprocess. Om du säger ja, dvs. lämnar ditt samtycke, kan vi komma att kontakta dig om andra lämpliga tjänster skulle uppstå. 


Anlitande av rekryteringskonsult


Om vi anlitar en rekryteringskonsult, kommer vi att överföra dina personuppgifter till denna. Rekryteringskonsulten kommer i sådana fall utgöra tredje part i förhållande till dig. Vi ingår avtal med varje sådan anlitad rekryteringskonsult för att förvissa oss om att de följer våra krav. Dessa avtal innebär att de inte kan göra något med dina personuppgifter som står i strid med våra instruktioner. De kommer inte heller att dela dina personuppgifter med någon organisation förutom oss. De åläggs också en skyldighet att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och inte för en längre tid än vad vi bestämmer. 


Om du har frågor avseende en rekryteringskonsults användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dataskydd@vwgroup.se för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter.


Hur länge sparas informationen?


Om rekryteringsprocessen inte slutar med att du erbjuds anställning, kommer den information som du har lämnat till den punkten att behållas i 12 månader från avslutandet av rekryteringsprocessen för att kunna visa att vi levt upp till våra rättsliga skyldigheter.


HUR FÅR VI INFORMATION OM DIG?


Information som du delar med dig av 


Vi samlar in personuppgifter från dig på flera olika sätt. Det kan till exempel ske när du själv lämnar dina uppgifter när du bokar service, begär en offert på en bil, kontaktar vår kundtjänst eller bokar en provkörning. Vi kan komma att samla in följande personuppgifter från dig:


• kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)


• personnummer 


• uppgifter om din bil (registreringsnummer, chassinummer, inköpsdatum, servicehistorik m.m.)


• uppgifter om dina köp och användning av våra produkter och tjänster (kundpreferenser, inställningar, köphistorik och användande). Tjänster kan t.ex. vara lösningar för uppkopplade bilar eller Mina sidor. 


Information som vi samlar in om dig 


När du använder din bil eller använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, kan vi automatiskt komma att samla in information om dig. 


När du använder våra tjänster (såsom lösningar för uppkopplade bilar eller Mina sidor) kan vi komma att samla in följande personuppgifter:


• kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)


• Information om använda tjänster


• positioneringsuppgifter som uppkommer till följd av att du använder mjukvara i din bil


• Historisk information (din köp- och servicehistorik m.m.).


• Information om hur du interagerar med oss (hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig).


• Bilrelaterad information (information som vi behöver för att kunna göra felsökningar och åtgärda fel på din bil när service utförs, förbättra kvalitén på våra bilar och därigenom bidra till utvecklingen av existerade och kommande bilmodeller, kunna administrera och utföra garantiåtaganden


• information om din dator eller mobila enhet (såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning).


Känslig information


Vi samlar normalt inte in information som rör känsliga personuppgifter (uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). Dock kan vi i samband med vissa event, där vi tillhandahåller förtäring, komma att inhämta information om matallergier. Denna information sparas endast tills eventet är slutfört.


Personnummer utgör inte känsliga personuppgifter enligt gällande lagstiftning, men i den mån som personnummer lagras av oss, behandlar vi dem som särskilt skyddsvärda.


VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION MED?


För att tillvarata dina rättigheter när vi delar din information till tjänsteleverantörer eller andra affärspartner, sker all delning i enlighet med skriftliga avtal som reglerar mottagarens rättigheter och skyldigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. 


Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje man om vi inte har ditt godkännande att göra det. Vi kommer heller inte att dela dina personuppgifter med tredje man för att denna ska kunna använda dem för sina marknadsföringsändamål om vi inte erhållit ditt godkännande. Liksom vid oönskade utskick från oss, har du en laglig rätt att motsätta dig framtida utskick i marknadsföringssyfte från en tredje man som vi överlämnat dina personuppgifter till efter ditt godkännande. Du måste dock kontakta denna tredje part direkt om du vill motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter för detta ändamål. 


Följande parter kan vi komma att dela dina personuppgifter med:


1. Våra leverantörer


2. Våra affärspartners


3. Tredjepartsapplikationer


Våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder


Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder. Sådan delning görs för att vi ska kunna skicka erbjudande om våra produkter och tjänster samt andra meddelanden avseende våra produkter och tjänster.


I de avtal vi ingår med våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar med dem. Vi och våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om sådana enheter inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en auktoriserad återförsäljares eller verkstads användning av dina personuppgifter, får vi be dig att ta direktkontakt med denna. Kontaktuppgifter till våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder hittar du på respektive varumärkes webbplats.


Våra leverantörer


Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra leverantörer och som i förhållande till dig utgör tredje part. För att kunna utföra de tjänster vi köper in eller för att utveckla våra produkter och tjänster, måste våra leverantörer i flera situationer behandla dina personuppgifter. 


I de avtal vi ingår med våra leverantörer finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar till dem. Vi och leverantörerna är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om de inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en leverantörs användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dataskydd@vwgroup.se för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter.


Våra affärspartners


Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra övriga affärspartners och som i förhållande till dig kan utgöra tredje part. Sådan delning görs för att de ska kunna skicka erbjudanden om deras produkter och tjänster.


Med ”affärspartners” avser vi bolag som erbjuder tjänster avseende finansiering av bilköp, fordonsförsäkringar och kreditkort.


I de avtal vi ingår med sådana övriga affärspartner finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar till dem. Vi och affärspartnerna är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om sådana de inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en sådan övrig affärspartners användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dataskydd@vwgroup.se för att få information om vilka affärspartner som behandlat dina personuppgifter.


Tredjepartsapplikationer


När du använder appar och andra mjukvarubaserade tjänster kopplade till din bil kan dessa tillhandahålls av tredje part och genom att godkänna villkoren för sådan tjänst, kan personuppgifter komma att överföras till sådan tredje part, till exempel vid överföring av positioneringsuppgifter. Vi kan inte tag något ansvar för en sådan tredje parts behandling av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att själv sätta dig in i användarvillkoren för sådana tjänster och särskilt eventuella villkor som rör deras hantering av dina personuppgifter. Vi har ingen möjlighet att svara på frågor om en viss tredje parts användning av dina personuppgifter och vi måste därför be dig ta direktkontakt med sådan part.


VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?


Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige. Överföring till annat EU-land kan förekomma. Vi kan dock inte uttala oss om var dina personuppgifter behandlas när du använder appar eller andra mjukvarubaserade tjänster kopplade till din bil tillhandahållna av tredje part (tredjepartsapplikationer). Om du har frågor gällande detta ber vi dig därför ta direktkontakt med sådan part.


KONTAKTA OSS


Volkswagen Group Sverige AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556084-0968 och har sitt säte på Hantverksvägen 9 Hovsjö, 151 65 Södertälje. Volkswagen Group Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.


Volkswagen Group Sverige AB har utsett ett dataskyddsombud och vår kundtjänst är väl insatt i dataskyddsfrågor. Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av dina personuppgifter på dataskydd@vwgroup.se.


Möller Bil Sverige AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556298-7510 och har sitt säte på Anna Fabris gata 5, Box 248, 751 05 Uppsala. 


[Den auktoriserade återförsäljaren] är gemensamt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning. För de fall det förekommer formulär på webbsidan där insamling av personuppgifter sker så är det [den auktoriserade återförsäljaren] som är ensamt personuppgiftsansvarig och Volkswagen Group Sverige är i den situationen personuppgiftsbiträde.


ÄNDRINGAR


Volkswagen Group Sverige och [auktoriserad återförsäljare] förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy vid behov.


Integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast 2022-11-27.